Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 11230 Harju-Risti–Riguldi– Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.