Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11240 Tõdva–Hageri km 9,5-14,8 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11240 Tõdva–Hageri km 9,5-14,8 Aespa Hageri lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.