Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamine ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.