Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11303 Jüri–Aruküla km 4,35-4,75 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11303 Jüri–Aruküla km 4,35-4,75 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.