Projekteerimistingimuste andmine riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.
2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.