Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13106 Sillamäe−Viivikonna km 1,6-2,5 ümberehituse ja Vaivara viadukti ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 18.02.2021.a. projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13106 Sillamäe−Viivikonna km 1,6-2,5 ümberehituse ja Vaivara viadukti ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.