Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13124 Kiviõli–Maidla km 0,0–3,584 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13124 Kiviõli– Maidla km 0,0–3,584 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.