Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.