Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14 Kose– Purila km 35,792-35,85 asuvate Purila küla bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14 Kose–Purila km 35,792-35,85 asuvate Purila küla bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.