Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14101 Saare–Pala–Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14101 Saare–Pala– Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.