Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14103 Esku–Pilistvere–Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14103 Esku–Pilistvere– Arussaare km 8,794 Pilistvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.