Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.