Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn–Rapla–Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.