Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere km 18,7-22,9 Kiltsi−Ebavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 23.04.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere km 18,7-22,9 Kiltsi−Ebavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.