Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15133 Käravete–Aravete km 2,2-4,155 Aravete–Kurisoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15133 Käravete– Aravete km 2,2-4,155 Aravete–Kurisoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.