Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15156 Anna–Peetri–Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15156 Anna–Peetri– Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.