Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.