Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.