Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16196 Kirbla–Rumba–Vana-Vigala km 5,03 Vanamõisa silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16196 Kirbla– Rumba–Vana-Vigala km 5,03 Vanamõisa silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.