Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17 Keila– Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 17 Keila–Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.