Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.