Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.