Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.