Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19331 Rannametsa–Ikla km 10,667 Kadaka silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19331 Rannametsa– Ikla km 10,667 Kadaka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.