Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19331 Rannametsa–Ikla km 19,737 Muna silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19331 Rannametsa– Ikla km 19,737 Muna silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.