Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud "Maanteeameti põhimääruse" § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.