Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 216,084 asuva Kolleri ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 216,084 asuva Kolleri ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.