Projekteerimistingimuste andmine riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,914–28,357 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 20 Põdruse–Kunda– Pada km 16,914–28,357 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.