Projekteerimistingimuste andmine riigitee 21131 Masa–Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 21131 Masa–Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.