Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22107 Rootsi–Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22107 Rootsi– Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.