Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22130 Tõrvandi–Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi–Roiu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet: Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 22130 Tartu–Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi–Roiu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.