Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.