Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.