Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23135 Väheru–Tagula–Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23135 Väheru–Tagula– Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.