Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti koostamiseks

RESOLUTSIOON

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõike 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti koostamiseks;
  • Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud isikutele.