Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24123 Vastemõisa–Võlli–Suure-Jaani km 8,688 asuva Võlli silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,688 asuva Võlli silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.