Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24124 Viljandi–Suure-Jaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24124 Viljandi–SuureJaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.