Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25124 Uue-Antsla–Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25124 Uue-Antsla– Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.