Projekteerimistingimuste andmine riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018 määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, 

Otsustab Maanteeamet: 

Annan projekteerimistingimused riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisale.