Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva– Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 07.05.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva–Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.