Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.