Projekteerimistingimuste andmine riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

Anda projekteerimistingimused riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.