Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.