Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.