Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 4,1-4,4 kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 4,1-4,4 kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.