Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 PärnuRakvere-Sõmeru km 79,82-80,45 Türi-Alliku lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu-RakvereSõmeru km 79,82-80,45 Türi-Alliku lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.