Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 36,42-36,62 lõigul Pääbu bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 36,42-36,62 Pääbu bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.