Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.