Projekteerimistingimuste andmine riigitee 60 Pärnu–Lihula km 4,25-4,70 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 60 Pärnu–Lihula km 4,25-4,70 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.