Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru– Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.